Społeczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Otwartych Serc” istnieje od 1 września 1998 r.
Kształtuje uczniów na I i II etapie edukacyjnym oraz uczestników w zespołach rewalidacyjno - wychowawczych. Na poszczególnych etapach edukacyjnych obejmuje opieką uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami: niepełnosprawność ruchowa, słuchowa, autyzm, MPD, epilepsje oraz zespoły genetyczne Downa, Cornelia de Lange i inne.

W przypadku osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną nauka odbywa się w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych (lub prowadzone są zajęcia indywidualne na terenie szkoły lub domu – zgodnie z wytycznymi orzeczenia).

Dla ucznia opracowujemy Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET lub IPZ Indywidualny Program Zajęć), uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

  1. 18 rok życia – w przypadku szkoły podstawowej
  2. 21 rok życia – w przypadku gimnazjum
  3. 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych